Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Nieuw IHP in Arnhem

De gemeente Arnhem zal de komende 10 jaar € 54 miljoen uittrekken om huisvesting van basisonderwijs te verbeteren en leegstaand tegen te gaan. Dat is te lezen in het nieuwe IHP.

 

Nadat diverse gemeenten zijn voorgegaan heeft nu ook Arnhem een nieuw Integraal huisvestingsplan (IHP) dat tot stand kwam in samenwerking met schoolbesturen, besturen van kinderopvangorganisaties, schooldirecteuren en wijkteams. Marten ter Haar, vastgoedmanager onderwijs in Arnhem, legt de kern van het nieuwe IHP uit.

 

Onderwijshuisvesting

Samenwerken

In het IHP zijn een groot aantal taken en verantwoordelijkheden doorgeschoven van de gemeente naar de schoolbesturen, zonder over te gaan tot volledige doordecentralisatie. Marten: "Het gevolg hiervan is dat zowel gemeente als schoolbesturen over voldoende middelen beschikken om vanuit hun eigen verantwoordelijkheden te sturen op onderwijshuisvesting en dat risico's inzichtelijk en overzichtelijk over de partijen worden verdeeld."

 

Op basis van diverse criteria, zoals de bouwkundige staat van een gebouw en de capaciteit versus de ruimtevraag van een school, is een prioriteitenlijst opgesteld.

 

Naast het verbeteren van de huisvesting is het IHP er ook op gericht om leegstaand tegen gaan. Het aantal vierkante meters onderwijshuisvesting zal beter afgestemd worden op de behoefte. Dat gebeurt bijvoorbeeld door gebouwen af te stoten en bij renovatie of vervangende nieuwbouw meer passend te bouwen. Op deze wijze zal de leegstand geleidelijk gereduceerd worden tot minder dan 5%.

 

 

 

Meedoen?

Binnen het platform Bouwstenen wordt actief gewerkt aan een houvast voor nieuwe generaties IHP's waarbij vanuit de bedoeling wordt gewerkt. De resultaten worden gepresenteerd tijdens de Najaarsbijeenkomst op 30 november 2017 waarbij u in gesprek kan gaan met de Commissie Nijpels.

 

 

 

Meer informatie

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner