Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Nieuwe fase decentralisatie

DecentralisatieOnlangs heeft het bestuur van de LVO een visiedocument 'Decentralisatie naar een nieuwe fase' rond onderwijshuisvesting vastgesteld. Het dient als input om in gesprek te gaan.

 

De bedoeling uit 1997 om onderwijshuisvesting doelmatiger, eenvoudiger en doorzichtiger te maken, blijkt nu 20 jaar later, niet zo te werken. Gemeenten en schoolbesturen komen samen niet tot de beste invulling van onderwijshuisvesting en staan vaak zelfs tegenover elkaar, schrijft de LVO in het document.

 

LVOVooral een rol in het basisonderwijs
De LVO ziet onderwijshuisvesting van basisscholen bovenal als een basisvoorziening welke thuishoort in het sociale domein van gemeenten. Scholen voor voortgezet- en speciaal onderwijs zouden via doordecentralisatie zelf verantwoordelijk kunnen worden voor huisvesting. Niet in elke gemeente is zo'n school te vinden. 


80 leerlingen ondergrens
De LVO vindt kleine (dorps)scholen niet meer van deze tijd en vooral een dure en sentimentele zaak. 80 leerlingen is wat de LVO betreft de ondergrens en scholen die hier onder komen zouden niet vervangen hoeven te worden.

Gezamenlijk verantwoordelijk
De huisvestingsproblematiek is een zaak voor gemeenten en schoolbesturen. Voor de eerste investeringen blijven gemeenten wat de LVO betreft verantwoordelijk. Daarna zullen gemeenten en schoolbesturen, in goed overleg, met een meerjarenplan (IHP) moeten komen waar beide verantwoordelijk voor zijn.

Normvergoedingen
Om de zorg voor onderwijshuisvesting waar te kunnen maken, breekt de LVO een lans voor verhoging van de normvergoeding en pleit voor een verhoging van de algemene uitkering in het Gemeentefonds.

Onderwijshuisvesting

Meerdere gemeenten
Iedere gemeente gaat op haar eigen manier om met onderwijshuisvesting. De wet biedt die ruimte. Dat maakt het voor scholen wel eens lastig, omdat ze te maken kunnen krijgen met verscheidene gemeenten. Hoewel dat voor corporaties ook geldt en inherent is aan de schaalvergroting in het onderwijs, is het een knelpunt volgens de LVO.

 

Meer knelpunten

Andere knelpunten die het LVO signaleert zijn de bevolkingsdaling op het platteland (leegstand, lastige afwegingen) en het verdwijnen van de kennis bij gemeenten over onderwijshuisvesting. Gemeenten en schoolbesturen zouden hun kennis moeten bundelen om de continuïteit van de huisvesting te waarborgen, aldus de LVO.


De Landelijke Vereniging Onderwijshuisvestingsadviseurs (LVO) is een vereniging waar zo’n 100 onderwijsambtenaren van gemeenten bij zijn aangesloten.


 

 

In gesprek
De LVO is aanwezig en op de inhoud van bijgevoegd document aanspreekbaar tijdens de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen op 30 november 2017.

 

Maar u kunt ook onderstaand een reactie achter laten.

 

 

 

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner