Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Geld voor verduurzaming

In de rijksbegroting, die op Prinsjesdag is gepresenteerd, wordt extra geld uitgetrokken voor de verduurzaming van (maatschappelijk) vastgoed. Ook het onderwijs krijgt er geld bij. 

 

In de begroting wordt geen geld uitgetrokken voor maatregelen om gebouwen beter te benutten (het ruimtegebruik en schuldenproblematiek beperken); stap 1 van de duurzaamheidsladder.

Uitbreiden en verduurzamen

Het kabinet zet in op uitbreiding en verduurzaming; gemiddeld 75.000 woningen per jaar erbij. De verhuurdersheffing die woningcorporaties moeten afdragen, wordt met € 100 miljoen verlaagd. Verder kunnen corporaties een korting op de heffing krijgen als ze duurzame investeringen doen. Daarvoor is ook € 100 miljoen beschikbaar. En er wordt € 325 miljoen extra beschikbaar gesteld voor erfgoed.

Meer voor onderwijs

Voor onderwijs, onderzoek en innovatie wordt € 1,9 miljard extra uitgetrokken. Het geld wordt onder meer besteed aan voor- en vroegschoolse educatie en de aanpak van de werkdruk op basisscholen. Verder is er geld voor 10 pilots voor aardgasvrije schoolgebouwen, waarbij ook het binnenklimaat wordt aangepakt.

Compensatie voor kinderopvang

De kinderopvangtoeslag gaat omhoog van € 7,45 naar € 8,02 per uur. Tegelijkertijd wordt de kinderopvang duurder vanwege strengere kwaliteitseisen. De hogere kosten die opvangorganisaties daarvoor kwijt zijn, worden via de hogere kinderopvangtoeslag gecompenseerd.

Andere financiering zorg

Aan zorg wordt in 2019 € 79,7 miljard uitgegeven, iets minder dan in 2018. Tegelijkertijd gaat er € 600 miljoen extra naar het Gemeente- en Provinciefonds. Een deel van dat geld zal voor zorg worden aangewend. In de begroting wordt niet ingegaan op (duurzaamheids) investeringen in zorgvastgoed.

Zeven projecten rijksvastgoed

Er zijn zeven rijksvastgoedprojecten in verschillende regio’s geselecteerd rondom duurzaamheid, woningbouwproductie en sociaaleconomische kansen. Andere grote projecten zijn de nieuwbouw voor het European Medicines Agency en de renovatie van het Binnenhof.

Snel meer duidelijkheid

De VNG wil snel duidelijkheid over de beschikbare middelen voor gemeenten om de omslag naar duurzame energiebronnen en productiemethoden te realiseren en wijst op de risico’s van de tekorten in het sociaal domein, met name de bijstand en (jeugd)zorg.

 

 

Bouwstenen voor Sociaal op LinkedInInfo delen

Wilt u informatie over de miljoenennota delen of reageren? Dat kan op de LinkedIn groepen van Bouwstenen en/of Schoolfacilities. Of via onderstaande reactieknop. Niet vergeten te saven.

 


Meer informatie

Reacties

Nav de opmerking dat in de begroting niet wordt ingegaan op (duurzaamheids)investeringen voor zorgvastgoed: voor 2019 heeft de NZa voor de langdurige zorg (op basis van een "Advies gevolgen aangepaste wet- en regelgeving voor het investeringsniveau van nieuw- en verbouw in de langdurige zorg, ggz en forensische zorg" van TNO) een circulaire met tarieven voor de Normatieve Huisvestings Component gepubliceerd: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_242835_22/1/

Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner